بهاریه ها

بهاریه ها

كتاب حاضر دربردارنده ي متن 250 آهنگ به نام هاي هديه خاك، چشم سحر، هوا دلپذير شد، صداي چلچله ها و… و ترانه هاي محلي با عناوين باهار گلدي، هراي باييد، گل پامچال و… درباره ي بهار و نوروز است.

250,000 ریال